Kezdőlap - Aktuális híreink

Nyugdíjasok Egyesülete

Egyesületünk a rendszerváltás éveiben alakult, amikor tömegesen kerültek nyugdíjba a megyében élő bányászok és más nagyiparban dolgozók. Jelentős részük rokkant, egészségkárosult, egyedülálló, özvegy személy volt. Egyesületünk fő feladatának tekinti mind a mai napig a nyugdíjas társadalom helyi érdekvédelmét és érdekképviseletét.

Egyesületünk úgy lett megszervezve, hogy a nagy létszámú tagság a lakóhelyéhez legközelebb találja meg azt a nyugdíjas közösséget (klubot) ahol a felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kap.

Évente megrendezésre kerülő programjainkkal szeretnénk elérni tagságunk szellemi és fizikai képességeinek megtartását. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű tagjaink, mozgáskorlátozottak, betegek, egyedülálló, nehéz szociális körülmények között élők is igényeiknek megfelelő programokhoz jussanak. Az  előbb megjelölt célok érdekében működtetünk kézműves csoportoknak. Évente 10 előadásból álló „Népfőiskola” sorozatot szervezünk kitűnő előadókkal. Angol és német nyelvtanfolyamokat szervezünk évek óta.

Önköltséges áron kisnyugdíjasok számára utazásokat, kirándulásokat szervezünk.

Évente megrendezzük az idősek világhónapi rendezvénysorozatunkat. Ennek keretében ingyenes színház, mozi, múzeumlátogatások, egészségügyi előadások, hangversenyek, kórustalálkozók kerülnek megrendezésre. Nagy figyelmet fordítunk a régiónkban élő nyugdíjasok együttműködésére. Évente rendezünk találkozókat, kulturális és sport kategóriákban. Lehetőséget adunk ezek során a nagyszámú nemzetiségek bemutatkozására.

Egyesületünk tagságának jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élőkből áll. Az ő gondjaik enyhítésére minden karácsonykor ajándékkiosztással egybekötött ünnepséget rendezünk.

Az időskorúak kiszolgáltatottságának érdekében kitűnő együttműködést alakítottunk ki Pécs város Rendőrkapitányságával, akik rendszeresen látogatják klubjainkat és szakmai tanácsadást adnak bűn- és baleset megelőzési témákban.
Évente több alkalommal rendezünk fogyasztásvédelmi napokat, ahol a legszükségesebb információkkal látjuk el tagságunkat.

Jó kapcsolatokat építettünk ki külföldi testvérvárosaink nyugdíjasaival, akikkel rendszeresen találkozunk, programokat szervezünk.

Fogyasztóvédelmi törvény
2014. június. 24
Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai

Megjelent a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, melyet a fontosabb elemek kiemelésével részletekben közlünk.

 

Különösen kiemeljük a távollévők közötti, valamint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekről szóló szabályozást, a teljesség igénye nélkül.

A távollévők között kötött szerződés olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (telefon, telefax, internetes hozzáférést biztosító eszközök, de lehet szabványlevél, hirdetés megrendelőlappal, katalógus stb. is).

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés, olyan fogyasztói szerződés

a)      amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg

b)      amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között

c)      amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen

d)      amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése.

Nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett értékesítő tevékenység.

Fontos kiemelni, hogy a vállalkozás értékesítésre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlatának megtétele után a fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén nem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és a távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót:

a)      a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól

b)      a vállalkozás nevéről

c)      a vállalkozás székhelyének postai címéről, telefon- és telefaxszámáról, az elektronikus levelezési címéről, ill. annak a vállalkozásnak nevéről, postai címéről, akinek a nevében eljár

d)      annak a vállalkozásnak a nevéről, címéről, akiről a fogyasztó panaszait címezheti, ha az a c) pontban megadott címtől eltér

e)      a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, számítási módjáról, valamint az azon felül felmerülő valamennyi költségről (fuvardíj, postaköltség stb.), valamint arról, hogy további költségek merülhetnek fel

f)       határozatlan időre szóló vagy előfizetéses szerződésnél, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza

g)      a kommunikációt lehetővé tévő eszköz – esetleges – díjáról

h)      a teljesítés feltételeiről, fizetésről, fuvarozásról, határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelésének módjáról

i)        arról, hogy lemondás esetén a termék visszaszállításának költsége a fogyasztót terheli – bizonyos kivételekkel –, ha annak költségét a vállalkozás nem vállalja, ill. a termék postai úton nem küldhető vissza

j)       arról, hogy a fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit

k)      a kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről

l)        a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről

m)     határozott idejű szerződés esetén annak időtartamáról, határozatlan idejű szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről

n)      amennyiben a határozott idejű szerződés határozatlan idejűvé alakul át, a határozatlan idejűvé átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről

o)      arról, hogy az üzlethelyiségen kívül kötött, ill. távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót meghatározott határidőn belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg, és arról, hogy milyen körülmények azok, amikor a fogyasztó az elállási jogával nem élhet

p)      panasz estén különböző szervekhez, illetve a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

 

II. rész

 

Ha a vállalkozás nem tesz eleget valamennyi járulékos költségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó nem köteles megfizetni azokat a költségeket, amelyekről előzetesen nem kapott tájékoztatást.

 

A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseknél az előírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron, vagy – a fogyasztó beleegyezésével – más tartós adathordozón közölheti a vállalkozás, olvasható, világos, és közérthető nyelven.

   Amennyiben a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés is létrejön, annak egy példánya – minden esetben – a fogyasztót illeti.

   A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződés esetén, a közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt fel kell hívni a fogyasztó figyelmét:

- a termék, szolgáltatás lényeges tulajdonságaira

- az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről

- arról, hogy a megjelölt összeg valamennyi költséget tartalmazza

-határozott időre szóló szerződésnél annak időtartamáról, határozatlan szerződésnél megszüntetésének feltételeiről

- a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti

- legrövidebb időtartamáról 

 

Ha a vállalkozás távollévők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul.

   A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, a termék vételére irányuló szerződés esetén legkésőbb a termék átvételekor, a szolgáltatásra irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor, a vállalkozás – tartós adathordozón – visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről, melynek tartalmaznia kell az előzőekben már ismertetett tájékoztatásokat.

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött, valamint a távollévők között kötött szerződés

esetén a fogyasztót meghatározott határidőn belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.

 

A fogyasztó indoklás nélküli elállási vagy felmondási jogát

a) a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

-               a terméknek

-               több termék adásvételekor – ha eltérő időpontban történik – az utoljára szolgáltatott terméknek

-               több tételben vagy darabban álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

-               ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó általi átvételének napjától (az átvétel lehet egy harmadik személytől is, pl. fuvarozótól.)

b) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

   Természetesen a fogyasztó ezen jogát gyakorolhatja a termék átvétele előtt is, amennyiben a szerződés kötése és a termék átvételének időpontja eltér egymástól.

   Amennyiben a vállalkozás az elállásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, ez esetben a 14 napos időszak egy évre módosul. Azonban, ha közben mégis megadja a vállalkozás a tájékoztatást a fogyasztónak, akkor a 14 nap indoklás nélküli lemondási lehetőség lép életbe, a tájékoztatás kézhez vételétől számítva.

 

Az elállási, felmondási nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Címzett megnevezése

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy szolgáltatás nyújtására (ez minden esetben a szerződés tartalmától függ!) irányuló szerződés tekintetében.

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja.

Fogyasztó neve

Fogyasztó címe

Fogyasztó aláírása

Dátum  

 

A fogyasztó elállási jogát határidőben teljesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (Nem a nyilatkozat dátuma, hanem pl. a postára adás dátuma a mérvadó, illetve interneten történő lemondásnál az elküldés dátuma számít.)

 

III. rész

 

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

(1)         Haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve valamennyi a teljesítéssel összefüggő költséget is

(2)         A visszajáró összeget a fogyasztó által igénybevett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

(3)         Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos módtól eltérő módját választja a termék visszaszállításának, a vállalkozás nem köteles az abból eredő többletköltséget visszatéríteni.

(4)         A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a terméket a fogyasztó azt nem küldte vissza, ill. hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Nem illeti meg a vállalkozást a pénz visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondás esetén:

(1)         Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de az elállás szándékától számított 14 napon belül visszaküldeni.

(2)         A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3)         Ha a vállalkozás saját költségén fuvarozta ki a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket.

A fogyasztó csak a használatból eredő értékcsökkenésért felel, kivéve, ha a vállalkozás az erre kötelezően előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A fogyasztó a szerződéstől határidőn belüli elállás esetén nem viseli az alábbi költségeket:

      Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit:

-    a vállalkozás az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

-    a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének határidő lejárta előtti megkezdését

-    ha a fogyasztó nem adta előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a lemondási határidő előtt a megrendelt szolgáltatás teljesítése elkezdődjön

-    ha a fogyasztó nem nyilatkozott arról, hogy  idő előtti megkezdéssel egyidejűleg lemond az elállási lehetőségtől,

-    ha a vállalkozás elfelejtette visszaigazolni a megrendelést, a távollévők között kötött szerződés esetén (elektronikus úton kötött szerződések, ill. megrendelések).

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

-    szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítését követően

-    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, ill. díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, és az elállási határidő közben is változhat

-    olyan előre gyártott termék esetén, amit kifejezetten a fogyasztó kérésen megfelelően készítettek el, illetve a személyére szabtak

-    romlandó vagy minőségét rövid időre megőrző termék esetén

-    olyan zárt csomagolású termék esetén, mely egészségügyi ill. higiéniai okokból nem küldhető vissza

-    olyan vállalkozási szerződés esetében, mikor a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére javítás vagy karbantartás céljából keresi fel a fogyasztót, kivéve, ha egyéb szolgáltatást is ajánlanak, arra kiterjed a lemondási 14 napos határidő

-    lezárt csomagolású hang- ill. képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta

-    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses lap kivételével

-    nyilvános árverésen kötött szerződés esetében.  

 

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollévők között kötött szerződéshez járulékos szerződés (pl. hitelszerződés) is kapcsolódik, a fogyasztó elállási jogának gyakorlásakor azt a szerződést is megszünteti.

A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik szerződő felet (pl. bank) a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról

haladéktalanul értesíteni.

 

Ez a törvény 2014. június 13-án lép hatályba, és csak a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

Hatályát veszti a 213/2008 (VIII. 29.) Korm. rendelet és a 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet, melyek 2014. június 12-ig vannak érvényben

 

                                                                             Dr. Palotai Ferencné 


Hír letöltése PDF formátumban:

0 Hozzászólás
NEMESIKLE
2019. december. 09
A hírhez jelenleg még nem szólt hozzá senki! Legyen Ön az első!
Mondja el véleményét, észrevételét!
Mondja el a véleményét Ön is
Az Ön neve
E-Mail címe:
Üzenet
Beírandó kód:
Kérem a kódot:
 
©2009 nyugdijasokegyesulete.hu — Nyugdíjasok Egyesülete : 7625 Pécs, Majorossy u. 15. szám. (Ágoston téri templommal szemben) alatt található.
Telefon: 72/210-064  E-mail: nyugegy@gmail.com